Јавни позив за набавку намирница за припрему оброка

ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ“ БЕЛА ЦРКВА
Адреса: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 1, БЕЛА ЦРКВА, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Намирнице за припрему оброка
Главна ЦПВ ознака: 15000000

Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за: све партије

Назив партије: Разни прехрамбени производи
Главно место извршења: Седиште наручиоца, улица Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Млеко и млечни производи
Главно место извршења: Седиште наручиоца, улица Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Месо и месни производи
Главно место извршења: Седиште наручиоца, улица Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Хлеб
Главно место извршења: Седиште наручиоца, улица Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Воће и поврће
Главно место извршења: Седиште наручиоца, улица Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за подношење понуда или пријава: 22.1.2024. 11:00:00

Отварање понуда
Датум и време: 22.1.2024. 11:00:00
Место: Седиште Наручиоца, ул. Јована Цвијића бр.1 , 26340 Бела Црква
Подаци о поступку отварања понуда Марина Станић