Претрага за:

Први дечији дом у Белој Цркви, под називом Државни дечији дом, основан је 1924. године за збрињавање ратне сирочади и имао је око 250-оро деце. Државни дечији дом у Белој Цркви је расформиран 1941. године, да би се 1946. године, под окриљем Црвеног крста, основало Дечије опоравилиште – Дом бр. 1 у коме је смештено 40-оро девојчица и Дом бр. 2 у коме је смештено 80 дечака.

Реорганизацијом 1956. године, долази до спајања оба дечија опоравилишта и ствара се јединствени Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква. Kасније је због смањеног броја деце Дом 1958. године затворен.

Ликвидирањем свих ранијих дечијих опоравишта и одлуком Народног одбора Среза Панчево, 1960. године, на предлог Савета за социјалну заштиту извршено је спајање интерната Школе ученика у привреди у Белој Цркви и Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква у једну установу, под називом Дом ученика и ученица „Вера Радивојевић“.

Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква уписан је 1961. године у Регистар установа са самосталним финансирањем.

Kомплекс од 7 зграда укупне површине од 1.947 м2 у којима се Дом налази, у улици Јована Цвијића број 1, зидан је у периоду од 1886. до 1892. године. Установа располаже укупним простором од 4.835 м2 (земљиште и објекти).

Временом, како је број деце на интернатском смештају опадао, а истовремено се повећавао број штићеника смештених из социјалних разлога, деведесетих година, пререгистрован је у Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква и постао искључиво установа социјалне заштите.

На основу Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011) основна делатност Установе је збрињавање деце и омладине без родитељског старања чији је развој ометен породичним приликама, а до обезбеђивања услова за повратак у биолошку породицу, збрињавање у усвојеничкој или хранитељској породици, односно до оспособљавања за самосталан живот. Домским смештајем се корисницима, узраста од 7 до 18, односно 26 година, обезбеђује становање и задовољење основних животних потреба као и старање о њиховој здравственој заштити. Укупни капацитет корисника у Установи био је 120 штићеника, док се променом структуре корисника и трансформацијом установа социјалне заштите капацитет знатно смањио.

Најновијом трансформацијом установа социјалне заштите предвиђено је да Установа има три радне јединице за смештај и збрињавање корисника. Укупни капацитет и даље остаје 48 корисника од којих ће 36 бити на домском смештају, а 12 корисника у Малој домској заједници. Домски смештај ће се односити на децу и младе без родитељског старања и децу и младе са сметњама у развоју са процењеним И, ИИ, ИИИ и ИВ степеном подршке. Смештај у Малој домској заједници био би намењен корисницима са процењеним И и ИИ степеном подршке. До реализације ових планова још није дошло.

Услуге које Установа пружа су услуга домског смештаја деце и младих без адекватног родитељског старања, као и домског смештаја деце и младих са сметњама у развоју.

Осим ових примарних услуга домског смештаја у Установи се пружа услуга прихвата и хитног збрињавања жртава насиља кроз пројектну активност Прихватне станице за жене и децу жртве насиља, као и услуга Дневног боравка за децу из социјално угрожених породица.

У физички одвојеном делу Дома постоји и простор намењен за услугу Дечјег и омладинског одмаралишта.

Дом у оквиру своје делатности корисницима обезбеђује смештај, задовољавање основних животних потреба, негу и очување здравља. Васпитне, радне, културно-забавне и рекреативне активности са децом имају за циљ подстицање психофизичког развоја, формирање радних, хигијенских и когнитивних навика, развој вештина, изграђивање естетских критеријума, формирање карактерних особина и конструктивног односа према раду и образовању.

На основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква, процес рада је организован у две службе:

– Служба за стручни рад ( васпитни и образовни рад) и
– Служба за опште и финансијско-рачуноводствене послове.

Стручни рад у установи се овија преко следећих тела:
– Педагошког већа и
– Стручног тима

На основу Посебног протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања формиран је и Интерни тим Дома.