Јавни позив за набавку намирница за припремање хране

ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ“ БЕЛА ЦРKВА
Адреса: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 1, БЕЛА ЦРKВА, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Намирнице за припремање хране
Главна ЦПВ ознака: 15000000

Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за: све партије

Назив партије: Разни прехрамбени производи
Главно место извршења: Ф-цо Наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Млечни производи
Главно место извршења: Седиште наручиоца, Ф-цо наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Јаја
Главно место извршења: Ф-цо Наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12
Назив партије: Месо и месни производи
Главно место извршења: Ф-цо Наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Хлеб и пециво
Главно место извршења: Ф-цо Наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Воће и поврће
Главно место извршења: Ф-цо наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Назив партије: Риба и пилетина
Главно место извршења: Ф-цо наручилац
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs

Рок за подношење понуда или пријава: 29.7.2021. 11:00:00

Отварање понуда
Датум и време: 29.7.2021. 11:00:00
Место: Седиште наручиоца у ул. Јована Цвијића бр.1, Бела Црква