Јавни позив за набавку електричне енергије

ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ “ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ” БЕЛА ЦРKВА
Адреса: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 1, БЕЛА ЦРKВА, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Електрична енергија
Главна ЦПВ ознака: 09310000

Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Седиште наручиоца, Јована Цвијића бр. 1, 26340 Бела Црква
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора у месецима: 12

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs

Рок за подношење понуда или пријава: 17.10.2022. 11:00:00

Отварање понуда
Датум и време: 17.10.2022. 11:00:00
Место: Седиште наручиоца