Јавни позив за набавку софтверске апликације

ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ“ БЕЛА ЦРКВА
Адреса: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 1, БЕЛА ЦРКВА, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Софтверска апликација-надоградња постојећих модула ЈИСУСЗ информационом платформом СПИРИ
Главна ЦПВ ознака: 48800000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Седиште наручиоца, улица Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 25.9.2023. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 25.9.2023. 11:00:00
Место: Бела Црква