Јавни позив за набавку лож уља

ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ “ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ” БЕЛА ЦРKВА
Адреса: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 1, БЕЛА ЦРKВА, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Лож уље
Главна ЦПВ ознака: 09135100

Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Седиште наручиоца
Kритеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак 20.10.2021 од дана потписивања уговора, завршетак 31.12.2021 извршењем уговорне обавезе, а најкасније до краја 2021. године.

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs

Рок за подношење понуда или пријава: 4.10.2021. 10:00:00

Отварање понуда
Датум и време: 4.10.2021. 10:00:00
Место: Седиште наручиоца у ул. Јована Цвијића бр.1, Бела Црква
Подаци о поступку отварања понуда: Марина Станић